/ / / "Навоий савдо комплекси" АЖ 2019 йил 3-чорак бухгалтерия ҳисоботлари

"Навоий савдо комплекси" АЖ 2019 йил 3-чорак бухгалтерия ҳисоботлари

06 ноябр 2019
"Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига
1-сонли илова, ЎзР АВ томонидан 2003 й. 24 январда рўйхатга олинган N 1209"
Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл
2019 йил 3 чораги
БхУТ бўйича 1-шакл

Корхона, ташкилот "NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI" AKSIYADORLIK JAMIYATI КТУТ бўйича 19256328

Тармоқ Прочие ХХТУТ бўйича 71270

Ташкилий-ҳуқуқий шакли Откpытые акционерные общества ТхШТ бўйича 1150

Мулкчилик шакли Смешанная МШТ бўйича 144

Вазирлик, идора ва бошқалар Районные и городские хокимияты(хозрасчет ДБИБТ бўйича 01007

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами СТИР 204718362

Ҳудуд НАВОИЙ ВИЛОЯТИ НАВОИЙ шаҳри МхОБТ 1712401

Манзил 17"Б"-КИЧИК ТУМАН Жўнатилган сана 22.10.2019

Ўлчов бирлиги, минг сўм қабул қилинган сана

Такдим қилиш муддати 25.10.2019


Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ҳисобот даври бошига Ҳисобот даври охирига
1 2 3 4
Актив
I. Узоқ муддатли активлар
Асосий воситалар:
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 7914769 8026538
Эскириш суммаси (0200) 011 2406619 2803665
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) 012 5508150 5222873
Номоддий активлар:
Бошланғич қиймати (0400) 020
Амортизация суммаси (0500) 021
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) 022 0,00 0,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) 030 4408 4408
Қимматли қоғозлар (0610) 040 4408 4408
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090
Капитал қўйилмалар (0800) 100
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) 110
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) 130 5512558 5227281
II. Жорий активлар
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) 140 61865 94215
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 61865 94215
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160
Тайёр маҳсулот (2800) 170
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 180
Келгуси давр харажатлари (3100) 190
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 345181 305860
шундан: муддати ўтган* 211
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 22513 41383
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) 230
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 240
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 250 9952
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260 70100 21500
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270 142184 169583
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280 35425 1911
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) 290 44715 71483
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) 300
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310 20292
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 320 78930 317632
Кассадаги пул маблағлари (5000) 330
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) 340 78930 317632
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360
қисқа муддатли инвестициялар (5800) 370
Бошқа жорий активлар (5900) 380 31876
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 517852 717707
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 400 6030410 5944988
Пассив
I. Ўз маблағлари манбалари
Устав капитали (8300) 410 5707600 5707600
Қўшилган капитал (8400) 420
Резерв капитали (8500) 430 78299 78299
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 139014 85974
Мақсадли тушумлар (8800) 460
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) 470
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 5924913 5871873
II. Мажбуриятлар
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 0,00 0,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) 491 0,00 0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) 500
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 530
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 550
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) 560
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 580
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) 590
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 105497 73115
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 105497 73115
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* 602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610 27690
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 660
Олинган бўнаклар (6300) 670
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 9482 8146
Суғурталар бўйича қарз (6510) 690 1469 104
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 20670 17114
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 8856 29121
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 750
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 37330 18630
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) 770 105497 73115
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 6030410 5944988

"Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига 2-сонли илова,
ЎзР АВ томонидан 2003 й. 24 январда рўйхатга олинган N 1209"
Молиявий натижалар тўгрисида хисобот - 2-сонли шакл

2019 йил 3 чораги Коды
БхУТ бўйича 1-шакл

Корхона, ташкилот "NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI" AKSIYADORLIK JAMIYATI КТУТ бўйича 19256328

Тармоқ Прочие ХХТУТ бўйича 71270

Ташкилий-ҳуқуқий шакли Откpытые акционерные общества ТхШТ бўйича 1150

Мулкчилик шакли Смешанная МШТ бўйича 144

Вазирлик, идора ва бошқалар Районные и городские хокимияты(хозрасчет ДБИБТ бўйича 01007

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами СТИР 204718362

Ҳудуд НАВОИЙ ВИЛОЯТИ НАВОИЙ шаҳри МхОБТ 1712401

Манзил 17"Б"-КИЧИК ТУМАН Жўнатилган сана 22.10.2019

Ўлчов бирлиги, минг сўм қабул қилинган сана


МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ўтган йилнинг шу даврида Ҳисобот даврида
"Даромадлар
(фойда)" "Харажатлар
(зарарлар)" "Даромадлар
(фойда)" "Харажатлар
(зарарлар)"
1 2 3 4 5 6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010 2233385 x 2614432 x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020 x x
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) 030 2233385 0 2614432 0
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: 040 x 1028140 x 1221242
Сотиш харажатлари 050 x 186398 x 301139
Маъмурий харажатлар 060 x 841742 x 920103
Бошқа операцион харажатлар 070 x x
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари 080 x x
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090 7135 x x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) 100 1212380 0 1393190 0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 110 984 x 0,00 x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120 984 x x
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130 x x
Молиявий ижарадан даромадлар 140 x x
Валюта курси фарқидан даромадлар 150 x x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160 x x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: 170 x 0,00 x 0,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар 190 x x
Валюта курси фарқидан зарарлар 200 x x
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210 x x
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) 220 1213364 0 1393190 0
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 230
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) 240 1213364 0 1393190 0
Фойда солиғи 250 x 1091143 x 1307216
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 260 x x
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) 270 122221 0 85974 0

Мавзуга оид ўхшаш мақолалар:

CЎНГГИ ЯНГИЛИКЛАР
А+
А
А-