/ / / "Навоий савдо комплекси" АЖ 2018 йил 2-чорак бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи

"Навоий савдо комплекси" АЖ 2018 йил 2-чорак бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи

26 июл 2018
Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ҳисобот даври бошига Ҳисобот даври охирига
1 2 3 4
Актив
I. Узоқ муддатли активлар
Асосий воситалар:
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 7827371 7834169
Эскириш суммаси (0200) 011 2169711 2296530
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) 012 5657660 5537639
Номоддий активлар:
Бошланғич қиймати (0400) 020
Амортизация суммаси (0500) 021
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) 022 0,00 0,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) 030 4408 4408
Қимматли қоғозлар (0610) 040 4408 4408
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090
Капитал қўйилмалар (0800) 100
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) 110
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) 130 5662068 5542047
II. Жорий активлар
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) 140 48796 49686
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 48796 49686
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160
Тайёр маҳсулот (2800) 170
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 180
Келгуси давр харажатлари (3100) 190 18302
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 257066 293620
шундан: муддати ўтган* 211
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 20199 80747
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) 230
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 240
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 250 1756
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270 75320 20318
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280 8689
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) 290 152500 152500
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) 300 1325
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310 7291 30041
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 320 3563 104399
Кассадаги пул маблағлари (5000) 330
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) 340 3341 100646
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360 222 3753
қисқа муддатли инвестициялар (5800) 370
Бошқа жорий активлар (5900) 380
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 327727 447705
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 400 5989795 5989752
Пассив
I. Ўз маблағлари манбалари
Устав капитали (8300) 410 5707600 5707600
Қўшилган капитал (8400) 420
Резерв капитали (8500) 430 10788 10788
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 75186 158906
Мақсадли тушумлар (8800) 460
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) 470
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 5793574 5877294
II. Мажбуриятлар
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 0,00 0,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) 491 0,00 0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) 500
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 530
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 550
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) 560
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 580
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) 590
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 196221 112458
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 196221 112458
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* 602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610 1931
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 660
Олинган бўнаклар (6300) 670 20165 21384
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 20310 5877
Суғурталар бўйича қарз (6510) 690 17410
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 20761 11146
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 36220 -7049
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 750
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 81355 79169
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) 770 196221 112458
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 5989795 5989752


МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ўтган йилнинг шу даврида Ҳисобот даврида
"Даромадлар
(фойда)" "Харажатлар
(зарарлар)" "Даромадлар
(фойда)" "Харажатлар
(зарарлар)"
1 2 3 4 5 6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010 1327826 x 1474417 x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020 x x
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) 030 1327826 0 1474417 0
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: 040 x 662240.4 x 699315
Сотиш харажатлари 050 x x
Маъмурий харажатлар 060 x 583560.4 x 124932
Бошқа операцион харажатлар 070 x 78680 x 574383
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари 080 x x
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090 x 7135 x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) 100 665585.6 0 782237 0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 110 1742.1 x 984 x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120 x 984 x
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130 x x
Молиявий ижарадан даромадлар 140 x x
Валюта курси фарқидан даромадлар 150 x x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160 1742.1 x x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: 170 x 0,00 x 0,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар 190 x x
Валюта курси фарқидан зарарлар 200 x x
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210 x x
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) 220 667327.7 0 783221 0
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 230 699500
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) 240 667327.7 0 83721 0
Фойда солиғи 250 x 641516.6 x
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 260 x x
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) 270 25811.1 0 83721 0

Мавзуга оид ўхшаш мақолалар:

CЎНГГИ ЯНГИЛИКЛАР

2021 йил 3-чорак ҳисоботлари

"Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги ...батафсил

"NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI" АJ ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ: "NAVOIY SAVDO ...батафсил

NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI AJ нинг йиллик ҳисоботи

"Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги ...батафсил
А+
А
А-