Бош саҳифа > Акциядорлар > "Навоий савдо комплекси" АЖ

"Навоий савдо комплекси" АЖ


29-05-2019, 17:57. Муаллиф: info
Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ҳисобот даври бошига Ҳисобот даври охирига
1 2 3 4
Актив
I. Узоқ муддатли активлар
Асосий воситалар:
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 7921297 7946565.6
Эскириш суммаси (0200) 011 2635471 2721224.9
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) 012 5285826 5225340.7
Номоддий активлар:
Бошланғич қиймати (0400) 020
Амортизация суммаси (0500) 021
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) 022 0,00 0,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) 030 4408 4408
Қимматли қоғозлар (0610) 040 4408 4408
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090
Капитал қўйилмалар (0800) 100
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) 110
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) 130 5290234 5229748.7
II. Жорий активлар
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) 140 618652 61865.2
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 618652 61865.2
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160
Тайёр маҳсулот (2800) 170
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 180
Келгуси давр харажатлари (3100) 190
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 97825.2 361581.3
шундан: муддати ўтган* 211
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 22512.8
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) 230
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 240
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 250 11376.5
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270 141705.1
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) 290 44532.4 44532.4
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) 300
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310 30780 163967.3
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 320 78929.7 139653.8
Кассадаги пул маблағлари (5000) 330
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) 340 78929.7 139653.8
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360
қисқа муддатли инвестициялар (5800) 370
Бошқа жорий активлар (5900) 380 30507.6
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 795406.9 593607.9
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 400 6085640.9 5823356.6
Пассив
I. Ўз маблағлари манбалари
Устав капитали (8300) 410 5707600 5707600
Қўшилган капитал (8400) 420
Резерв капитали (8500) 430
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 297919.8 34230
Мақсадли тушумлар (8800) 460
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) 470
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 6005519.8 5741830
II. Мажбуриятлар
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 0,00 0,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) 491 0,00 0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) 500
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 530
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 550
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) 560
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 580
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) 590
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 80121.1 81526.6
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 80121.1 81526.6
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* 602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 660
Олинган бўнаклар (6300) 670
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 9482.2 8299.8
Суғурталар бўйича қарз (6510) 690 1469 69.7
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 20669.8 16936.6
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 2320 31801.6
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 750
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 46180.1 24418.9
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) 770 80121.1 81526.6
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 6085640.9 5823356.6
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ўтган йилнинг шу даврида Ҳисобот даврида
"Даромадлар
(фойда)" "Харажатлар
(зарарлар)" "Даромадлар
(фойда)" "Харажатлар
(зарарлар)"
1 2 3 4 5 6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010 707776.7 x 796258.8 x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020 x 0 x 0
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) 030 707776.7 0 796258.8 0
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: 040 x 344456.6 x 363899.4
Сотиш харажатлари 050 x x
Маъмурий харажатлар 060 x 178421.6 x 198448.3
Бошқа операцион харажатлар 070 x 166035 x 165451.1
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари 080 x 0 x 0
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090 0 x 0 x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) 100 363320.1 0 432359.4 0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 110 0,00 x 0,00 x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120 x x
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130 x x
Молиявий ижарадан даромадлар 140 x x
Валюта курси фарқидан даромадлар 150 x x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160 x x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: 170 x 0,00 x 0,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар 190 x x
Валюта курси фарқидан зарарлар 200 x x
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210 x x
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) 220 363320.1 0 432359.4 0
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 230
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) 240 363320.1 0 432359.4 0
Фойда солиғи 250 x 334211.7 x 398129.4
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 260 x x
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) 270 29108.4 0 34230 0


Ортга қайтиш