/ / NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI AJ 2020 йил 2-чорак бухгалтерия ҳисоботлари

NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI AJ 2020 йил 2-чорак бухгалтерия ҳисоботлари

24 сентябр 2020
Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл Ўлчов бирлиги, минг сўм
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ҳисобот даври бошига Ҳисобот даври охирига
1 2 3 4
Актив
I. Узоқ муддатли активлар
Асосий воситалар:
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 8096538 8096538
Эскириш суммаси (0200) 011 2911416 2953416
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) 012 5185122 5143122
Номоддий активлар:
Бошланғич қиймати (0400) 020
Амортизация суммаси (0500) 021
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) 022 0,00 0,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) 030 4408 4408
Қимматли қоғозлар (0610) 040 4408 4408
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090
Капитал қўйилмалар (0800) 100
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) 110
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) 130 5189530 5147530
II. Жорий активлар
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) 140 94215 94447
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 94215 94447
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160
Тайёр маҳсулот (2800) 170
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 180
Келгуси давр харажатлари (3100) 190 257051 257051
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200 110520 146612.5
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 58104 151152
шундан: муддати ўтган* 211
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) 230
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 240 21668 118038
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 250 11336 8014
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260 25100 25100
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) 290
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) 300
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 320 232912 0,00
Кассадаги пул маблағлари (5000) 330
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) 340 232912
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360
қисқа муддатли инвестициялар (5800) 370
Бошқа жорий активлар (5900) 380
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 752802 649262.5
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 400 5942332 5796792.5
Пассив
I. Ўз маблағлари манбалари
Устав капитали (8300) 410 5707600 5707600
Қўшилган капитал (8400) 420
Резерв капитали (8500) 430 78299 78299
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 140220 2.5
Мақсадли тушумлар (8800) 460
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) 470
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 5926119 5785901.5
II. Мажбуриятлар
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 0,00 0,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) 491 0,00 0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) 500
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 530
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 550
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) 560
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 580
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) 590
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 16213 10891
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 16213 10891
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* 602 16213
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630 11893 10891
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 660
Олинган бўнаклар (6300) 670
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680
Суғурталар бўйича қарз (6510) 690 72
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 920
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 750
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 3328
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) 770 16213 10891
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 5942332 5796792.5


МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл Ўлчов бирлиги, минг сўм
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ўтган йилнинг шу даврида Ҳисобот даврида
"Даромадлар
(фойда)" "Харажатлар
(зарарлар)" "Даромадлар
(фойда)" "Харажатлар
(зарарлар)"
1 2 3 4 5 6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010 1693915 x 725285 x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020 x x
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) 030 1693915 0 725285 0
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: 040 x 804157 x 714930
Сотиш харажатлари 050 x x
Маъмурий харажатлар 060 x 281455 x 327730
Бошқа операцион харажатлар 070 x 522702 x 387200
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари 080 x x
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090 x x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) 100 889758 0 10355 0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 110 0,00 x 0,00 x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120 x x
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130 x x
Молиявий ижарадан даромадлар 140 x x
Валюта курси фарқидан даромадлар 150 x x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160 x x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: 170 x 0,00 x 0,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар 190 x x
Валюта курси фарқидан зарарлар 200 x x
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210 x x
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) 220 889758 0 10355 0
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 230
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) 240 889758 0 10355 0
Фойда солиғи 250 x 746958 x 7801
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 260 x x
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) 270 142800 0 2554 0

Мавзуга оид ўхшаш мақолалар:

CЎНГГИ ЯНГИЛИКЛАР
А+
А
А-