/ / "Навоий савдо комплекси" АЖ йиллик ҳисоботи

"Навоий савдо комплекси" АЖ йиллик ҳисоботи

10 июл 2019
Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ҳисобот даври бошига Ҳисобот даври охирига
1 2 3 4
Актив
I. Узоқ муддатли активлар
Асосий воситалар:
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 7834169 7914769
Эскириш суммаси (0200) 011 2296530 2406619
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) 012 5537639 5508150
Номоддий активлар:
Бошланғич қиймати (0400) 020
Амортизация суммаси (0500) 021
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) 022 0,00 0,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) 030 4408 4408
Қимматли қоғозлар (0610) 040 4408 4408
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090
Капитал қўйилмалар (0800) 100
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) 110
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) 130 5542047 5512558
II. Жорий активлар
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) 140 49686 61865.2
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 49686 61865.2
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160
Тайёр маҳсулот (2800) 170
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 180
Келгуси давр харажатлари (3100) 190
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 293620 345811.2
шундан: муддати ўтган* 211
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 80747 22512.8
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) 230
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 240
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 250 9952.1
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260 70100
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270 20318 142184.5
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280 8689 35424.6
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) 290 152500 44715.4
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) 300 1325
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310 30041 20921.8
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 320 104399 0,00
Кассадаги пул маблағлари (5000) 330
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) 340 100646
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360 3753
қисқа муддатли инвестициялар (5800) 370
Бошқа жорий активлар (5900) 380 31876.4
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 447705 439552.8
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 400 5989752 5952110.8
Пассив
I. Ўз маблағлари манбалари
Устав капитали (8300) 410 5707600 5707600
Қўшилган капитал (8400) 420
Резерв капитали (8500) 430 10788
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 158906 139013.8
Мақсадли тушумлар (8800) 460
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) 470
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 5877294 5846613.8
II. Мажбуриятлар
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 0,00 0,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) 491 0,00 0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) 500
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 530
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 550
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) 560
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 580
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) 590
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 33289 105497
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 33289 105497
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* 602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610 1931 27690.1
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 660
Олинган бўнаклар (6300) 670 21384
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 5877 9482.2
Суғурталар бўйича қарз (6510) 690 1469
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 11146 20669.8
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 -7049 8855.7
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 750
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 37330.2
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) 770 33289 105497
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 5910583 5952110.8

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ўтган йилнинг шу даврида Ҳисобот даврида
"Даромадлар
(фойда)" "Харажатлар
(зарарлар)" "Даромадлар
(фойда)" "Харажатлар
(зарарлар)"
1 2 3 4 5 6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010 2765279.2 x 3088925.7 x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020 x 0 x 0
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) 030 2765279.2 0 3088925.7 0
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: 040 x 1393980.4 x 1505603.2
Сотиш харажатлари 050 x x
Маъмурий харажатлар 060 x 386809.1 x 460283.2
Бошқа операцион харажатлар 070 x 1007171.3 x 1045320
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари 080 x x
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090 x x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) 100 1371298.8 0 1583322.5 0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 110 5582.9 x 984 x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120 5582.9 x 984 x
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130 x x
Молиявий ижарадан даромадлар 140 x x
Валюта курси фарқидан даромадлар 150 x x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160 x x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: 170 x 0,00 x 0,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар 190 x x
Валюта курси фарқидан зарарлар 200 x x
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210 x x
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) 220 1376881.7 0 1584306.5 0
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 230
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) 240 1376881.7 0 1584306.5 0
Фойда солиғи 250 x 1301696.2 x 1445292.7
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 260 x 0 x
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) 270 75185.5 0 139013.8 0

Мавзуга оид ўхшаш мақолалар:

CЎНГГИ ЯНГИЛИКЛАР

"Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги ...батафсил

Йиғилиш ўтказилган жой: Навоий шахри, 17б кичик туман. Йиғилиш ...батафсил
А+
А
А-