/ / Йиллик ҳисобот 2016 йил якуни

Йиллик ҳисобот 2016 йил якуни

20 июл 2017
Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
2-ИЛОВА
ЭМИТЕНТНИНГ 2016 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ
Эмитентнинг ҳисоботни тасдиқлаган органи: Акциядорлар умумий йиғилиш
Ҳисоботни тасдиқлаш санаси: 29.06.2017 й

1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” AJ
Биржа тикерининг номи:*
NHET
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери: Навоий вилояти, Навоий шахри, 17б кичик туман.
Почта манзили: 210 100, Навоий вилояти, Навоий шахри, 17б кичик туман.
Электрон почта манзили:*
savdokompleks@inbox.uz
Расмий веб-сайти:*
savdokompleks.uz.
3. БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: УзПСБ г.Навои
Ҳисоб рақами: 20210000104288879001
МФО: 00207
4. РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: 1314
солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): 204718362
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:
МШТ: 144
КТУТ: 19256328
ХХТУТ: 71270
МҲОБТ: 1712401
5. ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: 0,03
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: 0,68
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: 0,1
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: 0,50
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: 0,28
Асосий фондлар янгиланиш коэффициенти 0,3
6. ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА
ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ
Оддий акциялар бўйича*

бир дона акцияга сўмда: 0
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: 0
Имтиёзли акциялар бўйича*

бир дона акцияга сўмда: 0
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: 0
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*

бир дона қимматли қоғозга сўмда: 0
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда: 0
7. ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК
Оддий акциялар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): 0
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 0
Имтиёзли акциялар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): 0
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 0
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): 0
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 0
8. МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ (ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ) ШАХСИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР
№ Ўзгариш санаси Ф.И.Ш. Лавозими Эмитентнинг қарор қабул қилган органи Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)
қарор қабул қилинган сана вазифага киришиш санаси
1 21.05.2016 21.05.2016 Ахатов Неъматилло Асатович Кузатув кенгаши аъзоси АУЙ таркибдан чиқарилган
2 21.05.2016 21.05.2016 Ходжаев Зафар Мамашарифович Кузатув кенгаши аъзоси АУЙ таркибдан чиқарилган
3 21.05.2016 21.05.2016 Каримов Жумамурот Кузатув кенгаши аъзоси АУЙ Таркибдан чиқарилган
4 29.06.2017 29.06.2017 Раджабов Анвар Раззоқович Кузатув кенгаши аъзоси АУЙ Сайланган
5 29.09.2017 29.06.2017 Солиев Рустам Нусратович Кузатув кенгаши аъзоси АУЙ сайланган
6 29.06.2017 29.06.2017 Иргашева Дилафрўз Камоллидиновна Кузатув кенгаши аъзоси АУЙ сайланган
7 21.05.2016 21.05.2016 А.Жумаев Тафтиш комиссияси АУЙ Таркибдан чиқарилган
8 29.06.2017 29.06.2017 М.Рўзиматов Тафтиш комиссияси АУЙ сайланган
9 21.05.2016 21.05.2016 Тогаев Шавкат Джураевич Бошқарув раиси АУЙ Таркибдан чиқарилган
10 29.06.2017 29.06.2017 Турсунов Акрам Ашурович Бошқарув раиси АУЙ сайланган
9. ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР***

Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи: 0
Қимматли қоғознинг тури: 0
Қимматли қоғозларнинг сони: 0
Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати: 0
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси: 0
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами: 0
Жойлаштириш шакли: 0
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси: 0
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси: 0
10.
ҲИСОБОТ ЙИЛИД0А ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР
№ Муҳим факт номи Муҳим факт рақами Муҳим факт юз берган сана Муҳим факт эълон қилинган сана
1 Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар 06 21.05.2016 29.05.2016
2 Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар 06 02.07.2016 11.07.2016
3 Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар 08 21.05.2016 29.05.2016


11.АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ
(минг сўмда)
Курсаткичлар номи Наименование показателя The name of the indicator сатр коди код стр Code page Хисобот даври бошига На начало отчетного периода At the beginning of the reporting period Хисобот даври охирига На конец отчетного периода At the end of the reporting period
1 2 3 4
АКТИВ
1.Узок муддатли активлар 1.Долгосрочные активы 1.Long-term assets
Асосий воситалар: Основные средства: Property, plant and equipment:
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати(0100,0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300) Initial (replacement) cost (0100,0300) 010 7361625,20 7545849,70
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200) Sum of depreciation (0200) 011 1418350,90 1815475,60
Колдик(баланс) киймати (сатр.010-011) Остаточная(балансовая) стоимость(стр.010-011) Residual (book) value (pp. 010-011) 012 5943274,30 5730374,10
Номоддий активлар: Нематериальные активы: Intangible assets:
Бошлангич киймати (0400) Первоначальная стоимость (0400) Original cost (0400) 020
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации(0500) Amortization amount (0500) 021
Колдик (баланс) киймати ( сатр.020-021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) Residual (book) value (pages 020-021) 022
Узок муддатли инвестициялар,жами (сатр.040+050+060+070+080),жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), Long-term investments, total (pp. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), 030 80000 80000
Кимматли когозлар (0610) Ценные бумаги (0610) Securities (0610) 040 80000 80000
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) Investments in subsidiaries (0620) 050
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) Investments in associates (0630) 060
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар(0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) Investments in an enterprise with foreign capital (0640) 070
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690) Other long-term investments (0690) 080
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке(0700) Equipment for planting (0700) 090
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800) Capital investments (0800) 100
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910,0920,0930,0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940) Long-term accounts receivable (0910,0920,0930,0940) 110
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990) Long-term deferred expenses (0950,0960,0990) 120
1 булим буйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу 1(сатр.012+022+030+090+100+110+120) Total for section 1 (satr.012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) 130 6023274,30 5829402,70
2.Жорий активлар 2.Текущие активы 2. Current assets
Товар моддий захиралар,жами(сатр.150+160+170+180) шу жумладан: Total inventory reserves,(сатр.150+160+170+180) 140
Ишлаб чикариш захиралари(1000,1100,1500,1600) Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) Production reserves (1,000,1100,1500,1600) 150
Тугалланмаган ишлаб чикариш(2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700) Incomplete production (2000,2100,2300,2700) 160
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция (2800) Finished products (2800) 170
Товарлар(2900 дан 2980 нинг айирмаси) Товары (2900 за минусом 2980) Goods (2900 less 2980) 180
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100) Deferred expenses (3100) 190
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200) Deferred expenses (3,200) 200
Дебиторлар, жами (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310 ) Debtors, total (page 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) 210 452713,10 401699,20
шундан: муддати утган из нее: просроченная From it: overdue 211
Харидор ва буюртмачилар карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) Indebtedness of buyers and customers (4000, minus 4900) 220 136854,50
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110) Debt of stand-alone units (4110) 230
Шуъба ва карам хужалик жамиятларининг карзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйств.общества (4120) Debt of subsidiaries and dependent companies. (4120) 240 19482,90
Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200) 250
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300) Авансы, поставщикам и подря (4300) Advances, suppliers and labor (4300) 260
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) Авансовые платежи по налогом и сборам в бюджет (4400) Advance payments on taxes and duties to the budget (4400) 270 277782,40 306020,30
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и страхование (4500) Advance payments to state trust funds and (4500) 280 18593,30 37286,70
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600) Задолженность учредителей по акладам в уставный капитал (4600) Debt of founders by akladam to authorized capital (4600) 290
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700) Debt of staff for other operations (4700) 300
Бошка дебиторлик карзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800) Other accounts receivable (4800) 310 58392,20
Пул маблаглари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: Cash, in total (p.330 + 340 + 350 + 360), including: 320 0,20 3162,30
Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в кассе (5000) Cash on hand (5000) 330 3226,90
Хисоб-китоб счетидаги пул маблаглари (5100) Денежные средства в расчетном счете (5100) Cash in settlement account (5100) 340 0,20 380,50
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) денежные средства в иностранной валюте (5200) Cash in foreign currency (5200) 350
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500,5600,5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700) Other cash and cash equivalents (5500,5600,5700) 360 4,90
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800) Short-term investments (5800) 370 272226,50 216124,80
Бошка жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900) Other current assets (5900) 380
2-булим буйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу 2 (стр.140+190+200+210+320+370+380) Total for section 2 (p.140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) 390 724939,80 621436,30
Баланс активи буйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+390) Total for the balance asset (p.130 + 390) 400 6748214,10 6450839
ПАССИВ PASSIVE
1.Уз маблаглари манбалари 1.Источники собственных средств 1. Sources of own funds
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300) Share capital (8300) 410 5547600 5547600
Кушилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400) Added capital (8400)) 420 134346,90
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500) Reserve capital (8500) 430 37074 37074
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупланные собственные акции (8600) Repurchased treasury shares (8600) 440
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) Retained earnings (uncovered loss) (8700) 450 3308,80 3945,70
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800) Target Receipts (8800) 460 80000 80000
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) Резервы предстояших расходов и платежей (8900) Reserves for forthcoming expenses and charges (8900) 470
1.Булим буйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470) Итого по разделу-1 (стр.410+420+430+440+450+460+470) Total for section-1 (p.410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470) 480 5667982,80 5802966,60
2.Мажбуриятлар 2.Обязательства 2. Obligations
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) Long-term liabilities, total (p. 500 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) 490
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (сатр.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) Including: long-term accounts payable (p. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) 491
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) Long-term debt to suppliers and contractors (7000)) 500
Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) Long-term debt to separate divisions (7110)) 510
Шуьба ва карам хужалик жамиятларига узок муддатли карз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и завсимым хозяйственным об (7120) Long-term debt is a subsidiary and liable business (7120) 520
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7120,7220,7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230) Long-term deferred income (7210,7220,7230) 530
Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) Long-term deferred tax liabilities and compulsory payments (7240) 540
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290) Прочие долгосрочные отсрочные обязательства (7250,7290) Other long-term deferred liabilities (7250,7290) 550
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар(7300) Авансы,полученные от покупателей и заказчиков (7300) Advances received from customers and customers (7300) 560
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты(7810) Long-term bank loans (7810) 570
Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840) Долгосрочные займы (7820,7830,7840) Long-term loans (7820,7830,7840) 580
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлари (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) Other long-term accounts payable (7900) 590
Жорий мажбуриятлар,жами(сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+ 700+710+720+730+740+750+760) Прочие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+ 700+710+720+730+740+750+760) Other liabilities, total(сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+ 700+710+720+730+740+750+760) 600 1080231,30 647872,40
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760 Including: current accounts payable (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 807844,80 647872,40 4 477 906
шундан:муддати утган жорий кредиторлик карзлари из нее:просроченная текущая кредиторская задолженность From it: overdue current accounts payable 602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз(6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) Debt to suppliers and contractors (6000) 610 419705,40 380540,50
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110) Indebtedness to separate divisions (6110) 620
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз(6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйсивенным обществам(6120) Debts to subsidiaries and dependent companies (6120) 630 166262,70
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные доходы (6210,6220,6230) Deferred income (6210,6220,6230) 640 160
Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) Deferred tax and mandatory payments (6240) 650
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) Прочие отсроченные обязательства (6250,6290) Other deferred liabilities (6250,6290) 660
Олинган бунаклар (6300) Полученные авансы (6300) Received advances (6300) 670
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет(6400) Arrears of payments to the budget (6400) 680 54427,40 32265,70
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию (6510) Insurance debts (6510) 690 28830,80 95305,90
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз(6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) Arrears in payments to state trust funds (6520) 700 81580
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям(6600) Debt to founders (6600) 710
Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700) Arrears of wages (6700) 720 57038,50 52607,70
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты(6810) Short-term bank loans (6810) 730 272226,50
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы (6820,6830,6840) Short-term loans (6820,6830,6840) 740
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) Current portion of long-term liabilities (6950) 750
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) Other accounts payable (6900 except 6950) 760 87152,60
2 булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу 2 (стр.490+600) Total for section 2 (p.490 + 600) 770 1080231,30 647872,40
Баланс пассиви буйича жами(сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770) Total on the liabilities of the balance sheet (p.480 + 770) 780 6748214,10 6450839
12.

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда) ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ REPORT ON FINANCIAL RESULTS
Курсаткичлар номи Наименованиеи показателя The name of the indicator сатр коди код стр Code page Утган йилнинг шу даврида За соответствующий период прошлого года For the corresponding period of the previous year Ҳисобот даврида
даромадлар (фойда) доходы (прибыль) Income (profit)) харажатлар (зарарлар) расходы ( убытки) Expenses (losses)) даромадлар (фойда) доходы (прибыль) Income (profit) харажатлар (зарарлар) расходы ( убытки) Expenses (losses)
Махсулот (товар,иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции(товаров,работ и услуг) Net proceeds from the sale of products (goods, works and services) 010 1560514,60 Х 2355043,60 х
Сотилган махсулот (товар,иш ва хизмат)ларнинг таннархи Себестоимость реализованной продукции (товаров,работ и услуг) Cost of goods sold (goods, works and services) 020 Х х
Махсулот (товар,иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль(убыток)от реализации продукции(товаров,работ и услуг)(стр.010-020) Gross profit (loss) from the sale of products (goods, works and services) (p.010-020) 030 1560514,60 - 2355043,60 -
Давр харажатлари,жами(сатр.050+060+070+080) шу жумладан: Расходы периода,всего(стр.050+060+070+080)в том числе: Expenses of the period, total (pp. 050 + 060 + 070 + 080) including: 040 Х 823719,50 х 1332681,80
Сотиш харажатлари Расходы по реализации Expenses for realization 050 Х 439278,10 х
Маъмурий харажатлар Административные расходы Administrative expenses 060 Х 278191,30 х 360370,80
Бошка операцион харажатлар Прочие операционные расходы Other operating expenses 070 Х 106250,10 х 972310,80
Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган хисобот даври харажатлари Расходы отчетного периода,исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future 080 Х х
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы от основной деятельности Other operating income 090 Х х
Асосий фаолиятнинг фойдаси(зарари)(сатр.030-040+090) Прибыль(убыток) от основной деятельности(стр.030-040+090) Profit (loss) from the main activity (pp. 030-040 + 090) 100 736795,10 1022362
Молиявий фаолиятнинг даромадлари,жами (сатр.120+130+140+150+160),шу жумладан: Доходы от финансовой ит.120+130+140+150+160),в том числе Incomes from financial it. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), including: 110 Х 94228,10 х
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов Income in the form of dividends 120 Х х
Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов Income in the form of interest 130 Х х
Узок муддатли ижара(лизинг)дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды(лизинг) Income from long-term lease (leasing) 140 Х х
Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц Income from exchange rate differences 150 Х х
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности Other income from financing activities 160 Х 94228,10 х
Молиявий фаолият буйича харажатлар (сатр.180+190+200+210),шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210),в том числе: Expenditures for financial activities (p.180 + 190 + 200 + 210), including: 170 Х х
Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов Expenses in the form of interest 180 Х х
Узок муддатли ижара(лизинг)буйича фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде(лизингу) Expenses in the form of interest on long-term lease (leasing) 190 Х х
Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц Losses from exchange rate differences 200 Х х
Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности Other expenses related to financial activities 210
Умумхужалик фаолиятининг фойдаси(зарари) (сатр.100+110-170) Прибыль(убыток)от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220 736795,10 1116590,10
Фавкулоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки Extraordinary gains and losses 230
Даромад (фойда)солигини тулагунга кадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) Прибыль(убыток)до уплаты налога на доходы (прибыль)(стр.220+/-230) Profit (loss) before income tax (profit) (p.220 +/- 230) 240 736795,10 1116590,10
Даромад(фойда) солиги Налог на доходы(прибыль) Income tax (profit) 250 734288,10 1112644,40
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар Прочие налоги и сборы от прибыли Other taxes and fees on profits 260
Хисобот даврининг соф фойдаси(зарари) (сатр.240-250-260) Чистая прибыль(убыток)отчетного периода (стр.240-250-260) Net profit (loss) for the reporting period (pages 240-250-260) 270 2507 3945,70.
АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
Аудиторлик ташкилотининг номи: “Promstroy-Audit” МЧЖ
Лицензия берилган сана: 12.01.2011
Лицензия рақами: 00720
Хулоса тури: Ижобий
Аудиторлик хулосаси берилган сана: 23.03.2017
Аудиторлик хулосасининг рақами: 1
Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.: Ж.Саидов
Аудиторлик хулосасининг нусхаси:****


14.
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ
№ Битим тузилган сана Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи Битим предмети Суммаси Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/бегоналаштирувчи)

15.
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ
№ Битим тузилган сана Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи Битим предмети Суммаси сум Эмитентнинг битимлар бўйича қарор қабул қилган органи Битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи

16.
АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ
(ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)
№ Жисмоний шахснинг Ф.И.Ш. ёки юридик шахснинг тўлиқ номи Жойлашган ери (яшаш жойи)
(давлат, вилоят, шаҳар, туман) Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси Асос(лар) содир этилган сана
1. Навоий шаҳар ҳокимлиги Навоий шаҳри жамиятнинг 20 ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс 20.11.2012й
2 Раджабов Анвар Разоқович Навоий шаҳри Кузатув кенгаши аъзоси 29.06.2017 г
3
Ахмедов Ахтам Икромович Навоий шаҳри Кузатув кенгаши аъзоси 20.11.2012 г
4 Солиев Рустам Нусратович Навоий шаҳри Кузатув кенгаши аъзоси 29.06.2017 г
5
Худоёров Отабек Якубович Навоий шаҳри Кузатув кенгаши аъзоси 20.11.2012 г
6
Иргашева Дилафрўз Камоллидиновна Навоий шаҳри Кузатув кенгаши аъзоси 29.06.2017 г
7 Турсунов Акрам Ашурович Навоий шаҳри Бошқарув раиси 29.06.2017 г
8 “Саховат бозори” маъсулияти чекланган жамияти Навоий шаҳри Навоий шаҳар ҳокимлиги, “Саховат бозори” маъсулияти чекланган жамиятининг 20 % фоиздан кўпрок улушига эгалик килади 20.11.2012 г
9 Навоий шаҳар “Хўжалик ҳисобидаги идоралараро шахсий таркиб хужжатлари архиви” Навоий шаҳри Навоий шаҳар Ҳокимлиги, “Хўжалик ҳисобидаги идоралараро шахсий таркиб хужжатлари архиви”нинг 20 % фоиздан кўпроқ улушига эгалик қилади 20.11.2012 г
10 “Ғазо” делевиденияси маъсулияти чекланган жамияти Навоий шаҳри Навоий шаҳар Ҳокимлиги, “Ғазо” делевиденияси маъсулияти чекланган жамияти нинг 20 % фоиздан кўпроқ улушига эгалик қилади 20.11.2012 г
11 Навоий шаҳар ҳокимлигига қарашли “Уй-жойлардан ва ётоқхоналардан фойдаланиш” бошқармаси Навоий шаҳри Навоий шаҳар Ҳокимлиги, “Уй-жойлардан ва ётоқхоналардан фойдаланиш” бошқармаси нинг 20 % фоиздан кўпроқ улушига эгалик қилади 20.11.2012 г
12 «Навоий шаҳар “Юк ва йўловчи ташиш транспорт депортаменти” давлат корхонаси корхона Навоий шаҳри Навоий шаҳар Ҳокимлиги, “Юк ва йўловчи ташиш транспорт депортаменти” давлат корхонаси нинг 20 % фоиздан кўпроқ улушига эгалик қилади 20.11.2012 г
13 Навоий шаҳар “Ободонлаштириш” бошқармаси Навоий шаҳри Навоий шаҳар Ҳокимлиги, “Ободонлаштириш” бошқармасининг 20 % фоиздан кўпроқ улушига эгалик қилади 20.11.2012 г
14 “Навоий автомобил ва эҳтиёт қисмлар бозори” маъсулияти чекланган жамияти Навоий шаҳри Навоий шаҳар Ҳокимлиги, “Навоий автомобил ва эҳтиёт қисмлар бозори” маъсулияти чекланган жамияти нинг 20 % фоиздан кўпроқ улушига эгалик қилади 20.11.2012 г
15 “Сувоқава ишлаб чиқариш бўлими” маъсулияти чекланган жамияти Навоий шаҳри Навоий шаҳар Ҳокимлиги, “Сувоқава ишлаб чиқариш бўлими” маъсулияти чекланган жамияти нинг 20 % фоиздан кўпроқ улушига эгалик қилади 20.11.2012 г
16 Навоий шаҳар “Компютерлаштириш маркази” давлат унитар корхонаси Навоий шаҳри Навоий шаҳар Ҳокимлиги, “Компютерлаштириш маркази” давлат унитар корхонаси нинг 20 % фоиздан кўпроқ улушига эгалик қилади 20.11.2012 г
17 “Дўстлик байроғи” ва “Знамя Дружба” газеталари таҳририяти давлат корхонаси Навоий шаҳри Навоий шаҳар Ҳокимлиги, “Дўстлик байроғи” ва “Знамя Дружба” газеталари таҳририяти давлат корхонасининг 20 % фоиздан кўпроқ улушига эгалик қилади 20.11.2012 г
18 “Навоий-Пресс” газетаси та

Мавзуга оид ўхшаш мақолалар:

CЎНГГИ ЯНГИЛИКЛАР

2021 йил 3-чорак ҳисоботлари

"Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги ...батафсил

"NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI" АJ ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ: "NAVOIY SAVDO ...батафсил

NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI AJ нинг йиллик ҳисоботи

"Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги ...батафсил
А+
А
А-